V zadnjem obdobju se vse več članov sindikata na nas obrača s pravnimi vprašanji, zlasti na temo delovnih razmerij, postopkov rednih in izrednih odpovedi delovnih razmerij, zaposlovanja, prezaposlovanja delavcev s statusom invalida, vprašanji iz splošnega upravnega postopka, pridobivanjem soglasij ministrstva in drugimi vprašanji v povezavi ZUJF-om, postopanjem v primeru inšpekcijskih pregledov itd.

Glede na izkazano povečano potrebo po pravni podpori razmišljamo, da bi po vzoru ostalih reprezentativnih sindikatov v sklopu delovanja sindikata SINDIR organizirali brezplačno pravno pomoč za člane sindikata.

Brezplačna pravna pomoč bi bila članom sindikata zagotovljena tako v smislu tolmačenja predpisov in podajanja mnenj, kakor tudi z izvedbo konkretnih postopkov (priprava dokumentov, obrazcev, pogodb,…).

Pred realizacijo opisane ideje želimo pridobiti mnenja članov, ali se s predlaganim strinjajo in katera so področja, kjer bi po vašem mnenju tovrstno podporo najbolj potrebovali.

Vljudno vas prosim, da v odgovoru na e-pošto izrazite svoje mnenje z navedbo področij v roku 10 dni.