Ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov Slovenije so dne 15.05.2017 sprejeli načrtovane spremembe in dopolnitve Statuta Sindikata direktorjev in ravnateljev Slovenije, ki jih potrjujejo in sprejemajo v obliki novega čistopisa statuta:

I. Temeljne določbe

Sindikat direktorjev in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih organizacij  je samostojno združenje ravnateljev in direktorjev vzgoje in izobraževanja, ki uresničuje, zagotavlja in varuje pravice iz dela in delovnega razmerja, njihove interese in druge zahteve članov.

Ime sindikata je Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije, s skrajšanim imenom SINDIR.

Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije  je demokratična organizacija, v katero se prostovoljno združujejo direktorji in ravnatelji s področja vzgoje in izobraževanja, ne oziraje se na politično, versko ali nacionalno pripadnost, kot tudi ne na kakršnokoli drugo prepričanje.

Direktorji in ravnatelji so ustanovili svoj sindikat z namenom, da neposredno in po svojih organih svobodno in samostojno izražajo svoja stališča, mnenja ter interese in jih uveljavljajo preko sindikalne organiziranosti, povezovanja in združevanja.

SINDIR poleg vprašanj, ki zadevajo njegovo neposredno dejavnost, obravnava tudi splošna in skupna vprašanja, ki zadevajo položaj ravnateljev in njihove perspektive tako na državni, kot na evropski ravni. Do teh vprašanj, se na podlagi načel vzajemnosti in solidarnosti, lahko oblikuje skupno stališče z društvi in združenji ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Glavni cilji sindikata SINDIR so:

 1. zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic in delovanje pravne države,
 2. opravljanje dejavnosti v zvezi z izobraževanjem, publikacijami in drugimi lastnimi dejavnostmi,
 3. ureditev statusa ravnatelja (plača, imenovanje, razreševanje, naziv…)
 4. varovanje avtonomnosti ravnateljskega poklica in njegove integritete,
 5. varovanje pravic iz dela, plačila za delo, socialnih, zdravstvenih razmer in varstva pri delu,
 6. utrjevanje solidarnosti v medsebojnih odnosih,
 7. zagotavljanje razmer za delo in priznavanje ravnateljskih pravic,
 8. nudenje ali posredovanje pri nudenju zagotavljanja ugodnejših storitev in produktov za svoje člane
 9. pravna ureditev delovnega razmerja v vzgoji in izobraževanju za zaposlene in vodilne
 10. izvesti postopek priprave, pogajanj in sklenitve kolektivne pogodbe na področju poklica svojih članov.

Sindikat SINDIR dosega svoje cilje:

 1. z zastopanjem članov in njihovih interesov pred državnimi in drugimi organi,
 2. z zagotavljanjem brezplačnega pravnega svetovanja svojim članom,
 3. s pogajanji za zagotovitev pravic ravnateljev,
 4. z organiziranjem strokovnih srečanj, posvetov in seminarjev,
 5. z organiziranjem medsebojne pomoči članov SINDIR.

II. Člani SINDIR

Članstvo v sindikatu se pridobi s podpisom pristopne izjave in rednim plačevanjem  članarine.

Članarina je praviloma mesečna in znaša 0,5% bruto mesečne plače oziroma pokojnine posameznega člana. Mesečno članarino člani poravnavajo sproti, najkasneje do 10. v mesecu za tekoči mesec.

Članarina se lahko na željo člana odmeri tudi 1x letno. V tem primeru znaša članarina 12 kratnik 0,5% zadnje bruto plače posameznika in jo član poravnava ob pričetku 12 mesečnega obdobja, za celotno 12 mesečno obdobje vnaprej.

Za podporne člane velja znižana članarina, ki znaša 0,3% bruto mesečne plače oziroma pokojnine posameznega člana.

 

Članstvo SINDIR se deli na:

– redne člane

– podporne člane

– častne člane

 

3.1. Redni člani

Redni člani sindikata SINDIR so lahko aktivni ali upokojeni ravnatelji in direktorji:

 1. osnovnih šol
 2. glasbenih šol
 3. srednjih šol
 4. zavodov za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami
 5. vrtcev
 6. dijaških domov
 7. višjih šol
 8. zavodov za izobraževanje odraslih
 9. drugih posebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

3.2. Podporni člani

Podporni člani sindikata SINDIR so lahko upokojeni ravnatelji in direktorji ter drugi upokojeni člani SINDIR. Članarina za podporne člane je 0,3 % pokojnine. Plačilo se uredi po dogovoru.

3.3. Častni člani

Častni člani sindikata SINDIR so člani, ki so v času opravljanja poklica ravnatelja ali direktorja odločilno vplivali na izoblikovanje statusa in pravic ravnateljev in direktorjev ali kako drugače trajno zaznamovali položaj in delo ravnateljev in direktorjev. Častni člani so lahko izvoljeni in prevzemajo funkcije v organih Sindikata direktorjev in ravnateljev Slovenije – SINDIR.

Častnega člana predlaga katerikoli izmed članov sindikata SINDIR, imenovanje potrdi skupščina skladno s poslovnikom.

Pravice rednih in častnih članov:

 1. da sodeluje pri oblikovanju zahtev, stališč in predlogov na vseh ravneh organiziranosti,
 2. da voli svoje predstavnike v organe sindikata,
 3. da je voljen v organe sindikata,
 4. da je seznanjen s sklepi, odločitvami in z aktivnostmi sindikata (velja tudi za podporne člane),
 5. da je deležen brezplačnega pravnega svetovanja, pravne pomoči in zastopstva, skladno z internimi pravili sindikata

 

Dolžnosti člana sindikata SINDIR:

 1. da redno in v celoti plačuje članarino in poravnava morebitne druge obveznosti do SINDIR
 2. da spoštuje statut in sklepe organov SINDIR.
Članstvo v sindikatu se pridobi s podpisom pristopne izjave in rednim plačevanjem  članarine.

Višino članarine ter ostala s članarino povezana področja odreja izvršni odbor sindikata s Pravilnikom o članarini.

 

Članstvo SINDIR se deli na:

 • redne člane
 • podporne člane
 • častne člane

 

3.1. Redni člani

Redni člani sindikata SINDIR so lahko aktivni ali upokojeni ravnatelji in direktorji:

 1. osnovnih šol
 2. glasbenih šol
 3. srednjih šol
 4. zavodov za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami
 5. vrtcev
 6. dijaških domov
 7. višjih šol
 8. zavodov za izobraževanje odraslih
 9. drugih posebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

 

3.2. Podporni člani

Podporni člani sindikata SINDIR so lahko upokojeni ravnatelji in direktorji ter drugi upokojeni člani SINDIR, Članarina za podporne člane je 0,5% pokojnine. Plačilo se uredi po dogovoru.

 

3.3. Častni člani

Častni člani sindikata SINDIR so člani, ki so v času opravljanja poklica ravnatelja ali direktorja odločilno vplivali na izoblikovanje statusa in pravic ravnateljev in direktorjev ali kako drugače trajno zaznamovali položaj in delo ravnateljev in direktorjev. Častni člani so lahko izvoljeni in prevzemajo funkcije v organih Sindikata direktorjev in ravnateljev Slovenije – SINDIR.

Častnega člana predlaga katerikoli izmed članov sindikata SINDIR, imenovanje potrdi skupščina skladno s poslovnikom.

III. Organiziranost in delovanje

Organi SINDIR in oblike organiziranosti:

 1. Predsednik SINDIR
 2. Podpredsednik SINDIR
 3. Skupščina SINDIR (vsi člani)
 4. Upravni odbor SINDIR (4 str. skupine * 3 člani+ 1 str. skupina 4 člani = 16 članov)
 5. Izvršni odbor SINDIR – 7 članov (5 strokovnih skupin + predsednik + podpredsednik) – podpora je generalni sekretar
 6. Generalni sekretar SINDIR
 7. Nadzorni odbor (3 člani)
 8. Statutarna komisija (3 člani)
 9. Pritožbena komisija (3 člani)
 10. Sindikalni zaupniki (12 članov – po regijah)
 11. Strokovne skupine

Mandat organov traja 5 let. Ob koncu mandata se lahko volitve izvedejo brez razpisa direktno na zasedanju skupščine. V kolikor članu posameznega organa mandat preneha predčasno in nima imenovanega namestnika, upravni odbor do izteka mandata organa imenuje nadomestnega člana.

statut

6.1. PREDSEDNIK SINDIR

Predsednik SINDIR predstavlja in zastopa SINDIR,  sklicuje in vodi seje izvršnega odbora upravnega odbora in skupščine.

Predsednik SINDIR:

 • skrbi za ustrezno predstavitev odločitev (sklepov) v sredstvih javnega obveščanja,
 • navezuje in vzdržuje stike z mednarodnimi organizacijami,
 • je odredbodajalec za izvedbo finančnega načrta,
 • zastopa SINDIR v pravnem prometu.
 • je odgovoren za ustrezno predstavitev politike in odločitev SINDIR v sredstvih javnega obveščanja;

 

6.2. PODPREDSEDNIK SINDIR

Predsednik lahko s pooblastilom prenese posamezne pristojnosti na podpredsednika ali enega izmed članov izvršnega odbora.

V odsotnosti predsednika opravlja naloge predsednika podpredsednik ali drugi pooblaščeni član izvršnega odbora.

 

6.3. SKUPŠČINA SINDIR

 Skupščina ima naslednje pristojnosti:

 1. sprejema statut SINDIR in njegove spremembe;
 2. sprejema  program SINDIR;
 3. voli predsednika, podpredsednika in generalnega sekretarja SINDIR,
 4. sprejme sklep o volitvah predstavnikov strokovnih skupin
 5. sprejme sklep o volitvah članov nadzornega odbora
 6. sprejme sklep o volitvah članov statutarne in pritožbene komisije
 7. obravnava poročila izvršnega in nadzornega odbora, sprejema finančni načrt in petletno finančno poročilo;
 8. odloča o povezovanju z drugimi združenji,
 9. sprejema poslovnik o svojem delu.

 

Akti pod prvo in drugo točko se sprejemajo z dvotretjinsko večino.

Skupščino skliče predsednik sindikata najmanj vsakih pet let, posebej pa jo mora sklicati, če to zahteva izvršni odbor, nadzorni odbor ali najmanj desetina članov. O sklicu morajo biti obveščeni vsi člani SINDIR.

Obvestila o sklicu skupščine se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti.

 Poimenska sestava skupščine, sklic skupščine in delovanje skupščine se določi s poslovnikom skupščine.

 

6.4. UPRAVNI ODBOR SINDIR

 1. pripravlja predloge za letni program dela
 2. skrbi za informiranje članstva in zbira vsebinske predloge
 3. skrbi za pridobivanje novih članov
 4. izvaja naloge v dogovoru z izvršnim odborom oz. predsednikom.

 

6.5. IZVRŠNI ODBOR SINDIR

 Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik in predstavniki vseh petih strokovnih skupin. Podpora izvršnemu odboru je generalni sekretar. Izvršni odbor ima naslednje naloge:

 1. izvaja sklepe skupščine,
 2. usklajuje delo strokovnih skupin,
 3. spremlja in ocenjuje izvajanje socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb, zakonov in drugih pravnih aktov,
 4. sprejme poslovnik o svojem delu,
 5. poroča na skupščini
 6. skrbi za nepremičnine,
 7. sprejme letni program nalog in finančni načrt,
 8. odloča o predlogih za začetek postopka pred ustavnim sodiščem,
 9. obravnava pobude in predloge članov
 10. imenuje predstavnike v drugih organih in organizacijah,
 11. imenuje in razrešuje sindikalne zaupnike
 12. sprejema splošne akte
 13. sprejema druge odločitve, ki so v skladu s statutom,
 14. odloča o višini članarine
 15. imenuje pogajalsko skupino.

 

6.6. GENERALNI SEKRETAR SINDIR

 Generalni sekretar SINDIR:

– organizira, vodi in skrbi za pripravo gradiva izvršnega odbora

– skrbi za uresničevanje na izvršnem odboru sprejetih sklepov, zahtev, stališč in nalog,

– seznanja člane z aktivnostmi sindikata na vseh ravneh organiziranosti,

– skrbi za zapisnike in druge zabeležke sestankov

– spremlja aktualno zakonodajo

– po potrebi se udeležuje oz. sodeluje na sejah upravnega in izvršnega odbora

 

 

6.7. NADZORNI ODBOR

Tričlanski nadzorni odbor nadzoruje delo izvršnega odbora in skrbi za zakonito finančno poslovanje SINDIR.

 

6.8. STATUTARNA KOMISIJA

Tričlanska statutarna komisija razlaga določila statuta,  skrbi za poslovnike delovnih teles SINDIR in pripravlja volitve.

 

6.9. PRITOŽBENA KOMISIJA

Tričlanska pritožbena komisija:

 1. obravnava pritožbe članov SINDIR
 2. odloča o vlogah članov

Zoper odločitev statutarne komisije in pritožbene komisije se prizadeti lahko pritoži v 15 dneh. Pritožba se vloži v dveh izvodih na skupščino SINDIR, ki pritožbo obravnava na prvi naslednji redni seji. Sklep skupščine je dokončen.

 

6.10. SINDIKALNI ZAUPNIKI

Izvršni odbor SINDIR imenuje 56 sindikalnih zaupnikov:

 • 12 za področje vrtcev
 • 12 za področje osnovnih šol
 • 12 za področje srednjih šol
 • 12 za področje glasbenih šol
 • 2 za področje zavodov za otroke s posebnimi potrebami
 • 2 za področje dijaških domov
 • 2 za področje vzgojnih zavodov
 • 2 za področje višjih strokovnih šol

V primerih od prve do četrte alineje se sindikalnega zaupnika imenuje za področje vsake regije, v primerih od pete do osme alineje pa pa enaga za območje vzhodne, ter enega za področje zahodne Slovenije.

Sindikalni zaupniki skrbijo za reševanje odprtih vprašanj članov svoje regije, o svojem delu poročajo izvršnemu odboru sindikata, za pomoč pri svojem delu pa se obračajo na pravno pomoč sindikata SINDIR.

Položaj, pravice in obveznosti sindikalnih zaupnikov, natančneje opredeli izvršni odbor s pravilnikom.

 

6.11. STROKOVNE SKUPINE

V SINDIR delujejo naslednje strokovne skupine:

 1. Strokovna skupina VRTCI
 2. Strokovna skupina OSNOVNE ŠOLE
 3. Strokovna skupina GLASBENE ŠOLE
 4. Strokovna skupina SŠ, VŠ ter IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 5. Strokovna skupina ZAVODI IN DIJAŠKI DOMOVI

V peti strokovni skupini so šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, dijaški domovi in vzgojni zavodi.

Strokovna skupina samostojno sprejema sklepe in odloča o vprašanjih s področja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo. Strokovna skupina ima pravico, da vloži veto na sprejem odločitve izvršnega odbora v roku osem dni po sprejemu. Na podlagi vloženega veta mora izvršni odbor ponovno glasovati.

IV. Financiranje

Finančna sredstva SINDIR so:

 1. članarina
 2. prostovoljni prispevki
 3. donacije
 4. proračunska sredstva
 5. drugi viri.
Finančna sredstva se zbirajo na računu sindikata in se uporabljajo za financiranje delovnega programa.

SINDIR izvaja svoje aktivnosti na podlagi finančnega načrta, ki ga sprejme skupščina SINDIR.

Sredstva od članarine se uporabljajo neodvisno, v solidarnostne namene in za potrebe članstva, zato se razporejajo in delijo v skladu s temi načeli.

Sredstva iz proračuna RS se bodo uporabljala za brezplačno pravno svetovanje, ne pa za sodne stroške odvetnikov, ki jih bodo najeli člani SINDIR samostojno brez posvetovanja.

V. Prehodne in končne določbe

SINDIR je pravna oseba, ki ima sedež v Slivnici pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas. Pečat SINDIR in ima naslednji napis: Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije.
Statut sprejema skupščina SINDIR. Manjše spremembe Statuta, ki ne vplivajo bistveno na delovanje SINDIR, lahko sprejme upravni odbor  SINDIR.
Statut prične veljati ob potrditvi na korespondenčni seji.

S I N D I R 

Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije

MAKE ENQUIRY